اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق این وب سایت به منظور معرفی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق و همچنین معرفی فعالیتهای این اداره راه اندازی شده است http://www.t-kar.ir 2020-09-22T13:32:06+01:00 text/html 2020-09-22T05:27:06+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی آغاز ثبت نام طرح ملی توسعه مشاغل خانگی http://www.t-kar.ir/post/203 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408952484/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.jpeg" alt=""> text/html 2020-09-14T06:48:43+01:00 www.t-kar.ir سید عباس شهیدی شادکام بازدید اعضای شورای تعاون و رفاه شهرستان و جمعی از مدیران تعاونیها از مرکز رحمت بافق به مناسبت هفته تعاون http://www.t-kar.ir/post/202 <div style="text-align: justify; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جلسه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">که</span><span lang="FA" style="">&nbsp; </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حاشیه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بازدید</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">از</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رحمت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">برگزار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">علی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اصغر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نوری</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شادکام</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رئیس</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اداره</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تعاون،کار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رفا</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اجتماعی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شهرستان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بافق</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">هدف</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">از</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">این</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">دیدار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">را</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">عرض</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خداقوت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مسئول</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">همکاران</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">عنوان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نمود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">گفت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">قطعاٌپاداش</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خدمات</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شما</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">قشر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سالمند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">معلول</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نیازمند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">را</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خداوند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خواهد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">داد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">این</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">دیدار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">که</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">دکتر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خوشگذران</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رئیس</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اداره</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بهزیستی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شهرستان،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حاجی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حسنی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رئیس</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تامین</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اجتماعی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شهرستان،حیدری</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رئیس</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بانک</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توسعه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تعاون</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شهرستان،حیدری</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شفیعی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">دهیار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">عضو</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">،شورای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اسلامی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مبارکه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نیز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مدیران</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شرکت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ها</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تعاونی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">معدنچیان،رئوف</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شایان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مهر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نیز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حضور</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">داشتند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سرکار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خانم</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حیدری</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مسئول</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">فنی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رحمت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بافق</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">گفت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خدمت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رسانی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">قشر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سالمند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">معلول</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">یک</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توفیق</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">الهی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">است</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">واگر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">با</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">عشق</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ومحبت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">همراه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نباشد</span><span lang="FA" style="">&nbsp; </span><span lang="FA" style="">انجامش</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">برای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">هر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">فردی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سخت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">طاقت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">فرساست</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">وی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">همچنین</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تاکید</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نمود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">همواره</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">با</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ید</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">آحاد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جامعه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مسئولیت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اجتماعی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">برابر</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">افراد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نیازمند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توجه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">داشته</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">باشند،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ضمناٌ</span><span lang="FA" style=""> &nbsp;</span><span lang="FA" style="">مهمترین</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مسائل</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مشکلات</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">از</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جمله</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ضرورت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">استمرار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مساعدت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">های</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مردمی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سازمان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ها</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">با</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توجه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بالا</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بودن</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">هزینه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">های</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">ایجاد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مجموعه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style="">&nbsp; </span><span lang="FA" style="">توقفگاه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بین</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">راهی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جنب</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">همراهی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مساعدت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سازمان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">های</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خدمت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رسان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مانند</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">آب</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">برق</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">گاز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حتی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">المقدورکاهش</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">تعرفه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">هزینه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">صورت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">امکان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">عدم</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اخذ</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">هزینه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مصرفی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">،</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توجه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مطالبات</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">کارگری</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> 4 </span><span lang="FA" style="">درصد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">سخت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">زیان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">آور</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">پرسنل</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">پایان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">کار</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">معافیت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مالیاتی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">شرکتهای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خدمت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رسان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">به</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مرکز</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">از</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جمله</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مواردی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">که</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">این</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جلسه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مطرح</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">گردید</span><span lang="FA" style="">.</span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">این</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جلسه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حاضرین</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">دیدگاهای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">را</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خصوص</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">راهکارهای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">کاهش</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مشکلات</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مجموعه</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">چارچوب</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">مقررات</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بسترهای</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">قانونی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">بیان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">آمادگی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">خود</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">را</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">جهت</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">رایزنی</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">لازم</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">در</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">حد</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">وسع</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">و</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">توان</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">اعلام</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="FA" style="">نمودند</span><span lang="FA" style="">.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408211592/12f408ef_5a23_4b6c_b83c_c29705e13fa5.jpg" alt=""></p></div><span dir="RTL"></span> text/html 2020-09-12T09:32:47+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن بافق در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق http://www.t-kar.ir/post/201 <p dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="text-align: justify; ">در این دیدار که به مناسب هفته تعاون انجام شد.محمود ملاحیدری مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار</span></font></p><p dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="text-align: justify; ">&nbsp;ثامن ضمن تبریک هفته تعاون گفت موفقیت و برتری تعاونی در پانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">مرهون تلاش جمعی مدیران و همراهی سهامداران بوده است وی با اعلام اینکه سعی شده رضایت نسبی اعضای </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">تعاونی تامین گردد اظهار داشت </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">در حال حاضر تسهیلات پرداختی به اعضا با کمترین کارمزد انجام و متوسط پرداختی به اعضا حدود </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">120میلیون ریال می باشد. در ادامه علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">نیز ضمن تبریک هفته تعاون و برتری تعاونی مزبور </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">در جشنواره تعاونی های برتر سال جاری گفت ، با توجه به اینکه تعاونی دارای مجوز از بانک مرکزی است و این موضوع </span><span style="text-align: justify; ">&nbsp;</span><span style="text-align: justify; ">یک امتیاز مهم محسوب میشود باید سعی مدیران تعاونی بر این باشد تا از ظرفیت بوجود آمده برای افزایش اعضا و سرمایه شرکت در چارچوب مقررات تعاونی اقدام تا ان شاالله در سال های آتی برتری این تعاونی را در عرصه ملی شاهد باشیم. در این مراسم مدیران تعاونی مذبور با اهدا تابلوئی ارزشمند از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیر به عمل آوردند.&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="text-align: justify; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قابل بذکر شرکت تعاونی اعتبار ثامن در گرایش اعتبار تعاونی برتر و جزِء 13 تعاونی برتر استان در&nbsp;</font></span><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پانزدهمین جشنواره تعاونیهای برتر&nbsp; قرار گرفت و در مراسمی &nbsp;در آخرین روز هفته تعاون سال جاری در استان از مدیر عامل &nbsp;تعاونی تجلیل بعمل آمد</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408025700/WhatsApp_Image_2020_09_12_at_13_00_17.jpeg" alt=""></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408025734/WhatsApp_Image_2020_09_12_at_13_00_19_1_.jpeg" alt=""></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408025784/WhatsApp_Image_2020_09_12_at_13_00_19.jpeg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"> </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408025634/WhatsApp_Image_2020_09_12_at_13_00_15.jpeg" alt=""></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408027476/WhatsApp_Image_2020_09_12_at_13_57_29.jpeg" alt=""></span></p> text/html 2020-09-10T06:49:54+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی دیدار رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با فرماندار جدید شهرستان http://www.t-kar.ir/post/200 <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">این دیدار که بمناسبت هفته تعاون و در محل دفتر کار فرماندار شهرستان برگزار گردید علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق ضمن تبریک به طلائی مقدم بابت انتخاب مجدد ایشان به سمت&nbsp; فرماندار شهرستان ،&nbsp; گزارشی از وضعیت حوزه تعاون شهرستان ارائه و خواستار حمایت بیشتر فرماندار از مجموعه اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان در جهت تحقق برنامه های حوزه کاری گردید .</font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این دیدار طلائی مقدم فرماندار شهرستان نیز ضمن تبریک هفته تعاون به جامعه تعاونگر شهرستان و تشکر از اقدامات انجام شده کفت تعاون بستر مناسبی جهت تحقق شعار سال مقام معظم&nbsp; رهبری و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد&nbsp; .</font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407843118/1.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">&nbsp;</font></b></p> text/html 2020-09-09T07:12:25+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی شهرستان بافق پیشتاز در تعاونی های نوع جدید در استان یزد http://www.t-kar.ir/post/199 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق از این شهرستان به عنوان شهرستانی پیشتاز در تشکیل تعاونی های نوع جدید در استان یزد یاد کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">علی اصغر نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار ” بافق فردا” به مناسبت هفته تعاون گفت: در کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه های نظام اقتصادی کشور بر سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی استوار گردیده از این جهت اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور حائز اهمیت است</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون تجارت عنوان کرد: شرکت تعاونی جزو ۷ نوع شرکت به رسمیت شناخته شده در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری با اشاره به سیزدهم شهریور سالروز تصویب قانون بخش تعاون به همت خبرگان نظام و در راس ان شهید مظلوم دکتر بهشتی است تصریح کرد: این شهید والا مقام نقش بسزایی در تدوین قانون بخش تعاون برای دوره پس از انقلاب داشت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گریزی به تعریف تعاون و تعاونی زد و افزود: هرگاه افرادی از روی اختیار ، آگاهی و نیاز مشترک فعالیت اقتصادی را شروع و در سود و زیان سهیم باشند و بصورت دموکراتیک اداره کنند در حقیقت شرکت تعاونی را تشکیل داده اند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی ادامه داد: شرکت تعاونی با حداقل ۷ نفر عضو تشکیل خواهد شد و مهمترین هدف بخش تعاون در عصر حاضر رفع مشکلات اقتصادی است که جامعه با آن روبرو می باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری همچنین جلوگیری از عدم تداول و تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص و حرکت به سمت عدالت اجتماعی را به‌عنوان مهمترین هدف بخش تعاون عنوان کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با بیان اینکه مجموعه اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه نظارتی و حمایتی بخش تعاونی سعی کرده متناسب با نیاز شهرستان تعاونی هایی را تشکیل دهد خاطر نشان کرد: در توسعه تعاونی ها بحث و شعاری که مطرح است این موضوع است سرمایه های خرد ، کارهای بزرگ.<br style="box-sizing: border-box;">بدین معنی که با تجمیع ظرفیت ها و منابع بیشتر برای هم افزائی کارهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی می توان به تحقق آمال و ارمان ها جامعه عمل پوشاند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری همچنین به ترویج و تعمیم فرهنگ تعاون به عنوان یکی از اهداف دیگر تعاون اشاره کرد و افزود: نامگذاری سه راه تعاون با مساعدت شورای اسلامی شهر در راستای ترویج فرهنگ تعاون بوده است به هرحال با شیوه تعاونی میتوان عدالت را گسترش داد،از فقر جلوگیری کرد و با کارآفرینی و اشتغال مشکل بیکاری را حل نمود البته اگر تعاون را باور داشته باشیم و به فرموده مقام معظم رهبری به آن اعتقاد داشته باشیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">او با اشاره به مزیت شرکت تعاونی نسبت به سایر شرکت ها گفت: تخفیف مالیاتی و بیمه ای که بعضا برخی از تعاونی ها از صدرصد درآمد ابرازی از پرداخت مالیات معاف هستند از مهمترین ویژگی های این بخش است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری با بیان اینکه یکی از ویژگی دیگر بخش تعاون مشاوره و آموزش رایگان بصورت مجازی و حضوری است عنوان کرد: کمک به ارتقاء بهره وری، امکان بهره مندی از مزایای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری آن که پیش بینی شده ، سرعت در کار که در نتیجه تقسیم بندی وظایف، افزایش خلاقیت و نوآوری بخاطر تیمی بودن و گروهی بودن، رضایت اعضا بدلیل اینکه نتیجه کار بخود اعضا برمیگردد را از ویژگی های دیگر تعاونیها نسبت به سایر شرکت ها است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق اشاره ای نیز به آمار تعاونی ها داشت و خاطر نشان کرد:در حال حاضر ۳۷۰ تعاونی در سطح شهرستان با سرمایه حدود ۲ هزار میلیارد ریال و با عضویت ۲۵ هزار نفر که بصورت هم پوشانی عضو تعاونیها هستند و نیز حدود ۶ هزار فرصت شغلی در شهرستان سهم بخش تعاون می باشد که بیشتر این اشتغال ها در بخش پیمانکاری و خدماتی است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری ادامه داد: به لحاظ پیشینه تاریخی و آثار به جا مانده از گذشتگان اعم از مساجد ، قنوات و سایر کارهای عام المنفعه که به صورت مشارکتی انجام می شده مبین صبغه تعاونی در شهرستان میباشد که بخش تعاون شهرستان را نسبت به سایر شهرستانها ی استان متمایز نموده است .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی افزود: تعاونی های مصرف کوشک و مصرف سنگ آهن گواه مطلب می باشند که حتی در زمان جنگ نقش موثری در تامین مایحتاج مردم ایفا می کردند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با بیان اینکه متاسفانه نگاه کلی جامعه به بخش تعاون کم رنگ تر شده است که نتیجه آن عدم تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد است گفت: توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ در حوزه تعاون میتواند به افزایش سهم این بخش دراقتصاد کشور منجر گردد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخش تعاون در بافق حالت سکون ندارد عنوان کرد: شهرستان در تشکیل تعاونی های نوع جدید تعاونی های مهمی تشکیل داده است از جمله تعاونیهای مسکن مهر، دهیاری ها سهامی عام، توسعه و عمران شهرستان ، مشاغل خانگی، دانش بنیان و .. که این تعاونی ها.جزو پیشتازین استان است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری در پاسخ به اینکه شرکت تعاونی توسعه عمران بافق در حال حاضر چه وضعیتی دارد گفت:این شرکت با هدف عضویت تمام مردم شهرستان تشکیل شد اما عدم استقبال عموم مردم، شرکتها و تصور ناموفق بودن سرمایه گذاری های قبل در شهرستان و عدم سرمایه کافی موجب شد تا تعاونی نتواند فعالیت قابل توجهی داشته باشد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری با بیان اینکه اگر تمام شرکت ها و سازمانها مجاب می شدند پرسنل خود را عضو این شرکت تعاونی کنند یادآور شد: تعاونی با عضویت عموم مردم می توانست با انجام فعالیتهای اقتصادی همه آحاد مردم شهرستان را منتفع نماید .<br style="box-sizing: border-box;">به هر حال این تعاونی برای شهرستان یک ظرفیت خوب است که امکان شرکت در مزایده ها با ترک تشریفات یکی از مزیتهای آن می باشد و امکان فعالیت در تمام‌ زمینه های اقتصادی و خدمات برایش امکان پذیر می باشد البته با حمایت از مدیران تعاونی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی با اشاره به اینکه این شرکت تا به امروز نتوانسته عهده دار کارهای بزرگ بدون ترک تشریفات شود گفت: مدیران پیگیر بودند اما همراهی لازم با تعاونی توسعه عمران نبوده و عمده کار انجام شده واگذاری فروشگاه رفاه با پیگیری و مساعدت فرمانداری بوده است .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">او با اشاره به اینکه برای احیاء این شرکت تعاونی همت مدیران عامل معادن ضروری است عنوان کرد:از دیگر مشکلات محدودیت های مالی تعاونی بوده که با عضویت و افزایش سرمایه قدرت ورود به کارهای بزرگ سهل تر می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری بیان کرد: باید زمینه حضور کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران _بافق، راه آهن، کارخانجات و … در این تعاونی فراهم شود</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید عدم استقبال مردم از حضور در این شرکت تعاونی به دلیل انتخاب هیات مدیره بدون نظر خواهی آنان بوده است گفت: در آن زمان که شرکت به ثبت رسیده بنده در شهرستان نبودم قطعا هر هیات مدیره با رای اعضا در مجمع انتخاب می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری همچنین با اشاره به اینکه شرکت تعاونی توسعه عمران جزء اولین تعاونی های توسعه و عمران استان بود عنوان کرد: خودم و تعدادی همکاران جزء اولین نفراتی هستیم که در این تعاونی عضو شدیم چرا که به آن اعتقاد داشتیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق ضمن تقدیر از طلایی مقدم فرماندار و طالعی معاون سابق فرماندار، رنجبر رئیس اداره صمت گفت:این افراد در تشکیل شرکت تعاونی توسعه عمران با این اداره نهایت همکاری را داشتند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">وی با اشاره به احتمال ورود شرکت سنگ آهن در بازار بورس در آینده تصریح کرد: تعاونی توسعه و عمران شهرستان میتواند بستری مناسب برای هرگونه واگذاری قرار گیرد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2020/09/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B3%DB%B1-750x390.jpg" alt=""></p> text/html 2020-09-09T07:02:31+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی بی رودروایسی با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق http://www.t-kar.ir/post/198 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">همانطور که به خوانندگان محترم قول داده بودیم که سؤالاتتان را بی رودروایسی از مسؤلین شهرستان بافق خواهیم پرسید، در سومین قدم و همزمان با هفته تعاون سراغ علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق رفتیم .<br style="box-sizing: border-box;">حاصل این گفتگوی کوتاه را در ادامه بخوانید:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: شنیده می شود برخی از شرکت هایی که در معادن مشغول به فعالیت هستند به نام یک شخص مثلا مدیر عامل آن شرکت ثبت شده ولی فرد دیگری آن را هدایت می کند و سود اصلی را می برد آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق: تعاونی ها اصولا دارای سه رکن مجمع، هیات مدیره و بازرس هستند که مجمع بالاترین رکن در هر شرکت محسوب می شود و هر سهامدار در مجمع صرف نظر از میزان سهامی که دارد دارای یک رای است و سهامداران هستند که هیات مدیره و بازرس را انتخاب و صاحبان امضا ی مجاز در هر شرکت توسط هیات مدیره مشخص می شوند که مجری اساسنامه و مسئولیت اجرائی در هر شرکت را عهده دار می باشند هستند و از نظر قانون چنین موضوعی قابل قبول نیست مدیر عامل شخصیت حقوقی که هیات مدیر بخشی از وظایفش را به وی تفویض می کند چنانچه مصداقی در این موضوع باشد سهامدار از طریق انعکاس موضوع به بازرس و هیات مدیره و یا در صورت عدم توجه از طریق مرجع قضایی پیگیری کنند البته این اداره به لحاظ نظارتی موارد نقض قانون را تذکر و پیگیری می نماید به هرحال وظایف ارکان تعاونی بطور شفاف در اساسنامه و قانون بخش تعاون به صراحت بیان شده و ملاک عمل آخرین آگهی تغییرات ثبتی در هر شرکت می باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:چرا در بحبوحه ماجرا واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران _بافق به بهاباد رفتید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: جابجائی بنده اصلا ربطی به موضوع نداشت و تصمیم مدیریت اداره کل متبوع بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:آیا برای ساخت ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق قدمی برداشته شده است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: ساختمانی که در حال حاضر در اختیار داریم متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که ساختاری مسکونی دارد.<br style="box-sizing: border-box;">اخیرا در بلوار انقلاب جنب شرکت گاز زمینی به متراژیک هزار و صد و سی متر در حال واگذاری نهایی است که ان شاالله با مساعدت شرکت سنگ آهن شروع و با تخصیص منابع استان و شهرستان و کددارشدن پروژه عملیات ساخت ادامه خواهد یافت .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:آیا فعالیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سنگ آهن قابل قبول است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: شرکت تعاونی سنگ آهن در زمان فعالیت خود در برخی موارد موفق بوده و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ قطعه زمین به اعضا واگذار کرده اما با ورود به یکسری سرمایه گذاری ها که در سال های قبل انجام شد و تقریبا خارج از حوزه فعالیت شهرستان بوده موجب منشا اختلاف سهامداران و مدیران شرکت گردید .<br style="box-sizing: border-box;">این تعاونی پس از اتمام مهلت قانونی فعالیت برای دو دوره جمعا ۵ سال تمدید عملا در آذرماه سالجاری خاتمه پیدا می کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری در پاسخ به اینکه تکلیف افرادی که تاکنون زمین دریافت نکرده اند چه می شود تصریح کرد:اخیرا اداره راه و شهرسازی در حال ثبت نام برای واگذاری زمین در قالب طرح اقدام ملی مسکن به واجدین شرایط میباشد اداره تعاون نیز به عنوان رابط اطلاعات کارگران فاقد مسکن را جمع آوری و به اداره مزبور منعکس می کند که البته افراد متقاضی باید شرایط ذیل را داشته باشند عدم دریافت زمین دولتی از سال ۸۴ ، عدم دریافت وام مسکن یارانه ای و اینکه فرم” ج ” آنها و افراد تحت تکلف نزد اداره راه قرمز نباشد و همچنین سابقه ۵ سال سکونت در محل تقاضا و متاهل بودن مبباشند. و ایضا زنان سرپرست خانوار واجد شرایط در این طرح قرار می گیرند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با اشاره به انحلال تعاونی مسکن کارکنان شرکت سنگ آهن عنوان کرد: افرادی که زمین دریافت نکرده اند همچنین می توانند با مراجعه به شرکت پس از اخذ سرمایه و سود خود در کمترین زمان با همکاری این اداره با تشکیل تعاونی و اعضای کمتر و انتخاب مدیریت قوی پیگیر مطالبه خود باشند و همانند تعاونی مسکن فرهنگیان که اخیرا تعاونی سابق آنها که اعضای آن زمین اخذ کردند منحل و تعاونی جدیدی تشکیل و پیگیر واگذاری زمین برای اعضای متقاضی زمین گردیدند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:یکی از طرح ها ساخت مسکن در بافق مسکن مهر بود که با همت مردم رنگ و بویی گرفت آیا واگذاری طرح اقدام ملی مسکن نیز از این مشکلات خواهد داشت؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: جزئیات را باید اداره راه و شهرسازی سوال کنید. مسکن مهر با توجه به اینکه اولین تجربه آپارتمانی در شهرستان بود و پیمانکار واجد شرایط اداره مسکن در شهرستان نبود و از همه مهمتر در تامین نیروی متخص و مهارتی بویژه در حوزه ساختمانی مشکل وجود داشت اجرای پروژه را با مشکلاتی مواجه کرد البته همان پیمانکار واجد شرایط مشکلاتی داشت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: آیا با ادغام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق دچار مشکلات خاص نشده اید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: وظایف تفکیک شده است.<br style="box-sizing: border-box;">در این سالها اقدامات خوبی در بحث راه اندازی سامانه و کاهش تصدی گیری در اکثر حوزه های اداره اتفاق افتاده و به نوعی فناوری اطلاعات و فضای مجازی انجام امور را راحت تر نموده است</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:سابقه چند ساله در حیطه کاری خود دارید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری :بیش از ۲۰ سال .<br style="box-sizing: border-box;">دوره کارورزی بنده هم تحت نظر وزارت تعاون بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: چند سال است که سمت ریاست این اداره را بر عهده دارید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری:۱۴ سال رئیس اداره بافق و بهاباد و در برخی موارد هر دو بصورت مشترک<br style="box-sizing: border-box;">شروع خدمتم در شهرستان تفت به مدت دو سال در سمت کارشناس تعاون بودم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: اگر زمان به عقب برگردد آیا باز وارد این عرصه می شوید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: نمیدانم ولی به تعاون اعتقاد داشتم بطوری که دانشجوی مرکز عالی تعاون وابسته به وزارت تعاون سابق و همزمان مقطعی از آن دوره کارآموز وزارت متبوع بودم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: دوست دارید در چه حوزه ای بیشتر فعالیت کنید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: مهمترین هدفم تحقق جایگاه تعاون در بخش اقتصاد و به تبع آن در شهرستان چرا که تعاون می تواند مشکل اشتغال را حل و جامعه را به رفاه بر ساند و این همان رسالت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: از عملکرد خود رضایت دارید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: ان شاءالله اگر کاری شده که وظیفه بوده موجب رضایت خداوند و جامعه هدف کارگری،کارفرمائی و تعاونی قرار گرفته باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:برخورد مردم و ارباب رجوع با جنابعالی چگونه است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری : جامعه شریف کارگری ، کارفرمائی و تعاونی همه شریف هستند ما و همکاران باید آستانه تحمل خود را بالا برده و نگاهی سه جانبه گرائی داشته باشیم یعنی هم منافع کارگر ، کارفرما و دولت در همه حالت مورد توجه باید قرار گیرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: چارت سازمانی اداره شما چگونه است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: ۹ نفر در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند.<br style="box-sizing: border-box;">چارت سازمانی ادارات حدود ۱۰ تا ۱۲نفر است امیدواریم در جذب نیروهای آتی وزارت بتوانیم نیروهای بومی مورد نیاز اداره را جذب نمائیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: آیا چارت سازمانی و ساختمانی دیگر ادارات شهرستانهای استان هم مانند بافق است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: تفاوت آنچنانی در تعداد نیروی انسانی و فضای ادارات استان وجود ندارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: آیا در طول خدمت تشویق یا تنبیه شده اید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری: چنین موضوعاتی در طول خدمت برای هر کارمند و مسئولین طبیعی است. .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: چند سال دیگر بازنشسته می شوید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری: حدود ۴ سال البته با سابقه بیرون از مجموعه با سی سال خدمت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: آیابرای دوره پس از خود نیروی انسانی بومی پرورش داده اید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری: تمام همکاران توانایی بالائی دارند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: جنابعالی در طول ۱۴ سال ریاست با فرمانداران زیادی روبرو بوده اید به نظر شما کدامیک از فرمانداران بافق تعامل بیشتری با اداره تعاون داشته اند؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری: همه آنها در مقطع زمانی خدمتشان منشا خدمات ارزشمندی بودنده اند لیکن در دوره مدیریت زاده رحمانی با توجه به شرایط که وجود داشت تعامل بیشتری بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:چرا با توجه به اینکه اطلاعات قوی دارید اما محافظه کار هستید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری :اینکه نظر لطفتان هست . ولی خیلی هم محافظه کار نیستم‌ همیشه سعی کردم در حد توانم قانون را فصل الخطاب کار قرار دهم و پیگیر مطالبات کارگری ، کارفرمائی و تعاونی باشم .<br style="box-sizing: border-box;">به هرحال گاها مسئولیت و شرایط ایجاب می کند تصمیماتی گرفته شود که شاید تصور شما محا فظه کاری بوده باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا:چرا رک صحبت نمی کنید؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری: خندید و گفت در خدمتتان هستم و خواهم بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا: آیا زمانی که سهامداران به دلیل کم کاری و تخلف هیات مدیره شرکت تعاونی رو به ورشکستگی می برند حق شکایت دارند؟<br style="box-sizing: border-box;">نوری : در صورتی که تخلف محرز باشد صدرصد می توانند شکایت کنند</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بافق فردا :صحبت پایانی ؟ پیشنهاد، انتقاد و نظر</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify; text-indent: 10px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">نوری: ضمن آرزوی موفقیت برای مدیر مسوول محترم و مجموعه همکاران این سایت وزین امیدوارم در پیشبرد اهداف مورد نظر از جمله انعکاس مشکلات کارگری و کارفرمائی و تعاونی نیز موفق و موید باشید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 26px; vertical-align: baseline; text-align: justify; text-indent: 10px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2020/09/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B1%DB%B9-750x390.jpg" alt=""></p><div><br></div> text/html 2020-09-07T06:23:44+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی دیدار مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن با رئیس و پرسنل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافق http://www.t-kar.ir/post/197 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فخری بافقی مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن به همراه مسئول مرکز اطلاع رسانی شرکت با رئیس و کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان به مناسبت هفته تعاون دیدار و گفتگو کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق و به نقل از آفتاب بافق؛ فخری بافقی در این دیدار به نمایندگی از مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق با ابلاغ سلام و گرامیداشت هفته تعاون، رویکرد اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان را&nbsp; با شرکت سنگ آهن با توجه به ایجاد و راه اندازی تشکل های&nbsp; کارگری به عنوان پل ارتباطی بین مدیریت شرکت و اداره تعاون دانست و افزود: از سویی پل ارتباطی کارگران و کارکنان شرکت با مدیر عامل نیز شده است و این نقطه قوت و جهشی بسیار خوب در ارتباطات کارگری است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی حمایت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رسیدگی به مسائل و مشکلات قشر کارگر به عنوان مرجع این امر را قابل تقدیر عنوان کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فخری بافقی با اشاره به کمک این اداره در پیشبرد اهداف شرکت سنگ آهن و طرح های توسعه این مجموعه بیان کرد: با بهره برداری از پروژه بزرگ گندله سازی تحول بزرگی در مجموعه شرکت و شهرستان در بحث اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و برای بیش از 400 نفر بصورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن اظهار امیدواری کرد با همکاری بین دو مجموعه در جهت ارتقای اهداف شرکت و شهرستان گام مثبتی برداشته شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سپس نوری شادکام ضمن خوش آمدگویی و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با اشاره به آغاز هفته تعاون از 13 شهریور لغایت ۱۹ شهریورگفت: در این ایام تلاش می شود درراستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون فعالیت هایی انجام شود. وی ضمن اشاره به فعالیت تعاونیهای&nbsp; موفق در مجموعه شرکت سنگ از انتخاب تعاونی اعتبار ثامن در پانزدهمین جشنواره تعاونی برتر&nbsp; &nbsp;به عنوان تعاونی&nbsp; برتر استانی در گرایش اعتبار&nbsp; نام برد&nbsp; که این تعاونی&nbsp; در عرصه مالی خدمات ارزشمندی در سالهای اخیر به پرسنل شرکت&nbsp; داشته است</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی افزود: از زمانی که فلاح مبارکه تصدی مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی شده است و شما نیز به عنوان مدیرروابط عمومی انتخاب شده اید،&nbsp; شاهدتحولات بزرگی در مجموعه&nbsp; شرکت بوده ایم . حضور در ادارات و عرض خداقوت به پرسنل اداری کار بسیار ارزشمندی است. و موجب دلگرمی مجموعه های خدمت رسان در شهرستان میگردد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان با بیان اینکه شرکت سنگ آهن مسئولیت اجتماعی خود را در همه حوزه ها به خوبی انجام داده و قطعا آحاد مردم شهرستان نیز باید&nbsp; منتفع شوند ،تصریح کرد: نگاه&nbsp; روابط عمومی شرکت سنگ آهن تنها به حفظ روابط پرسنل و سازمان نباید باشد ،بلکه باید در ابعاد گسترده ای باشد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی با اشاره به همکاری بین دو مجموعه و اظهار امیدواری برای استمرار بیش از پیش آن ،گفت: با توجه به درخواست این اداره&nbsp; از شرکت سنگ آهن در سال گذشته برای معرفی فرد فعال فرهنگی که انجام گرفت،خواهان همکاری بیشتر برای تحقق برنامه های فرهنگی این حوزه هستیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوری شادکام طی پیشنهادی مبنی بر ایجاد انجمن اسلامی برای اصحاب رسانه و فعالان حوزه سمعی و بصری&nbsp; اظهار داشت: طی فراخوان و برگزاری انتخابات امکان تشکیل&nbsp; این انجمن برای شرکت سنگ آهن&nbsp; خواهدبود تا فعالیت ها و برنامه ها فرهنگی شرکت&nbsp; با&nbsp; محوریت انجمن اسلامی استمرار یابد&nbsp; و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه آماده هر گونه&nbsp; همکاری خواهد داشت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">موضوع خانه فرهنگ، استفاده از اخبار این اداره در نشریه ندا شرکت سنگ آهن،مشارکت دو مجموعه در برنامه های مناسبتی و فرهنگی دیگر مباحثی بود که رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بافق به آن اشاره داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین دهقان جانشین رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بافق در سخنانی کوتاه بیشترین انتظار مجموعه اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان&nbsp; را&nbsp; از شرکت های بزرگ با ظرفیت های خوب مانند شرکت سنگ آهن&nbsp; به عنوان نهاد نظارتی در اجرای قانون در کارگاه ها،تعامل و همکاری بیش از پیش عنوان کرد و گفت: فعالیت و اقدامات بسیار خوب شرکت سنگ آهن تمامی اهداف این اداره را در همه زمینه ها در سطح استان پوشش می دهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتنی است در این دیدار از زحمات و تلاش های رئیس و پرسنل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعضای هیات تشخیص و تعدادی از مراجعین به اداره&nbsp; با اهدای شاخه گل تجلیل بعمل آمد.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407691676/photo_2020_09_06_14_16_12_570x380.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407691684/photo_2020_09_06_14_16_32_570x380.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407691700/photo_2020_09_06_14_16_45_570x380.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407691726/photo_2020_09_06_14_16_47_570x380.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8407691750/photo_2020_09_06_14_16_56_570x380.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-03T04:28:23+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی هفته تعاون بر عموم تعاونگران و تعاون یاران مبارك باد http://www.t-kar.ir/post/195 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8407519926/59004142.jpg" alt="هفته تعاون"> text/html 2020-09-02T07:51:52+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی پیام رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق به مناسبت آغاز هفته تعاون http://www.t-kar.ir/post/194 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">بسمه تعالی</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">سیزدهم شهریور در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی تعاون تعیین و منشاء نامگذاری هفته ای به این نام گردیده است ، بی شک در شرایط فعلی نفش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش در کنار دو بخش دولتی و خصوصی سهم قابل توجهی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می کند به هر حال بخش تعاون به لحاظ مردمی بودن و بهره مندی از خرد جمعی و سرمایه های خرد آنها&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">می تواند&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">در بسیاری از حوزه های کاری تحول ایجاد نماید . علی ایحال در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری گردیده میبایست با همتی مضاعف و سرلوحه قراردادن شعار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">(</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">(</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">که با تعاون کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم</font><font face="Mihan-Iransans" size="1">)</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">)</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">جامعه عمل پوشاند .</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">علی اصغر نوری شادکام _</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; رئیس اداره&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><br></p> text/html 2020-09-01T05:29:27+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی افتتاح پروژه گندله سازی بافق تا یک ماه آینده http://www.t-kar.ir/post/193 <div><br></div><div><div id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_708_pnlLead" class="lead newsDetailBody text-justify" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; line-height: 30px; text-align: justify; margin-top: 15px; color: rgb(0, 4, 80); background-color: rgb(221, 232, 243); padding: 15px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(187, 212, 243); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px !important;">پیگیر واگذاری معادن جدید به سنگ آهن مرکزی بافق برای تامین خوراک هستیم.</div><div id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_708_pnlBody" class="newsDetailBody text-justify" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; font-size: 14px; font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: right; line-height: 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت سنگ آهن مرکزی بافق گفت: پروژه گندله سازی سه چاهون</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">سنگ آهن مرکزی ایران</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">بافق با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد تومان برای تبدیل کنسانتره به گندله در مراحل پایانی قرار دارد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 18.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">او افزود: این پروژه ارزش افزوده یکصد برابری در استان یزد ایجاد می‌کند و حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تامین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق تصریح کرد: نیاز است تا برای اجرای پروژه‌های صنعتی دیگر در این مجموعه، منابع سنگ اهن حداکثر تا سه سال آینده تامین شود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">میرزایی تصریح کرد: مسوولان صندوق فولاد و وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر هستند تا مسیر واگذاری معادن جدید به سنگ آهن را هموار کنند تا بدون توقف این مهم محقق شود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: IRANSans, serif; color: black;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 18.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه در سفره یکروزه خود به بافق از معدن چغارت، کارخانه فراوری، کارخانه اگلومراسیون، پست برق&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">۱۵۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;">&nbsp;مگاواتی&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 21.3333px;">و کارخانه گندله سازی سه چاهون سنگ اهن مرکزی بافق بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 18.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 18.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8407318500/424062_orig.jpg" alt="افتتاح گندله"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 18.75pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8407318418/424066_orig.jpg" alt="افتتاح گندله"></p></div></div> text/html 2020-08-25T04:56:14+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی هفته دولت 2 شهریور لغایت 8 شهریور گرامی باید http://www.t-kar.ir/post/192 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://dl.helpkade.com/wp-content/uploads/20191220/17621.jpg" alt="هفته دولت"></div> text/html 2020-08-22T05:10:44+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی محرم http://www.t-kar.ir/post/191 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1399/05/13/1399051311475163820882654.jpg" alt="دهه محرم"> text/html 2020-08-16T03:31:54+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی بازگشت پرستوها http://www.t-kar.ir/post/190 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405815650/WhatsApp_Image_2020_08_16_at_07_39_46.jpeg" alt=""> text/html 2020-08-11T08:52:19+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی "برگزاری اولین جلسه شورای تعاون ، رفاه اجتماعی شهرستان بافق" http://www.t-kar.ir/post/189 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right: -14.25pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;text-indent: 14.25pt;line-height:200%"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span dir="RTL"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:-14.25pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.25pt; line-height:200%"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">حسب تاکید سرپرست اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان مبنی بر برگزاری فصلی جلسات شو.رای تعاون ، کار&nbsp; و رفاه در شهرستان ها ، اولین جلسه مزبور در محل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق و با حضور اکثر اعضا برگزار گردید .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:-14.25pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.25pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این جلسه علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت با توجه به گستردگی وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزاری این جلسات موجب هم افزایی در ارائه خدمان مطلوب به جامعه هدف خواهد بود وی همچنین اظهار داشت بر اساس تاکید وزارت متبوع با توجه به شرایط اقتصادی حاکم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بر جامعه باید دستگاههای عضو ضمن پیش بینی تمهیدات لازم و پیشگیرانه و با انجام تکالیف قانونی و رعایت تکریم ارباب رجوع <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، نارضایتی ها و احتمالا اعتصاباتی که بوجود می آید را در سطح دستگاه و جامع هدف به این اداره اعلام تا در اسرع وقت به استان منعکس گردد .&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">در این جلسه حاجی حسنی رئیس تامین اجتماعی از حذف اعتبار از دفترچه های بیمه جهت کاهش مراجعات مردمی با راه اندازی سامانه های جدید ، خوشگذران رئیس بهزیستی از افزایش نظارت ها بر موسسات تحت پوشش با استفاده ظرفیت فضای مجازی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">و انجام کار به صورت غیر حضوری ، حسینی رئیس مرکز فنی و حرفه ای از صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی با همکاری تامین اجتماعی و کاهش ظرفیت و زمان دوره های </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">آموزشی ، محمدی مدیر بانک رفاه به ارتقای سامانه های بانک و نیز تشریح طرح های بهبود معیشت و رونق کسب و کار ، حیدری مدیر بانک توسعه تعاون به راه اندازی صدای مشتریان جهت تکریم ارباب رجوع و باقی زاده نماینده فرماندار به ضرورت تداوم جلسات جهت آنالیز تحقق برنامه سازمان های تابعه وزارت </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">و همچنین دستور کار مشخص برای جلسات آتی </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">اشاره نمود .&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">در این جلسه مقرر شد در ایام هفته دولت و تعاون اعضای شورا از مرکز خیریه رحمت بازدید به عمل اورند و همچنین برنامه های شاخص دستگاههای متبوع </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">را </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-indent: 14.25pt;">به اداره تعاون ، کار و ر فاه اعلام نمایند .</span></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405393250/WhatsApp_Image_2020_08_11_at_12_55_19.jpeg" alt="شورای تعاون"></font></div></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405393284/WhatsApp_Image_2020_08_11_at_12_55_18.jpeg" alt="شورای تعاون"></font></li></ul></div> text/html 2020-08-11T08:48:24+01:00 www.t-kar.ir محمد دهقان دهنوی اولین جلسه کارگاهی تشریح طرح ملی مشاغل خانگی در شهرستان بافق http://www.t-kar.ir/post/188 <p dir="RTL" style="text-align: justify; margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کارگاه آموزشی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بافق و با حضور فتاحی معاون&nbsp; برنامه ریزی فرماندار ، اسلامی استاد دانشگاه و&nbsp; مدیر اجرائی طرح مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی استان ، نوری شادکام&nbsp; رئیس اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرائی در حوزه مشاغل خانگی برگزار گردید. فتاحی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه مشاغل خرد در ایجاد اشتغال&nbsp; و توسعه آن گفت نظارت به عنوان مهمترین رکن در پرداخت تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی که به صورت&nbsp; قرض الحسنه می باشد . با ید مورد توجه قرار گیرد. در این جلسه نوری شادکام رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیز ضمن ارائه آماری از&nbsp; صدور مجوز و میزان پرداختی در حوزه مشاغل خانگی&nbsp; شهرستان گفت با اجرای طرح مشاغل خانگی&nbsp; از ابتدای سال 90 تا امروز زمینه اشتغال حدود 300 نفر فراهم گردیده است. در ادامه اسلامی مدیر اجرایی طرح مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان گفت الگوی نوین طرح در سه فاز مطالعاتی ، آموزشی و اتصال به بازار دنبال خواهد شد وی گفت : خروجی این کارگاهها نقشه راه شهرستان جهت توسعه مشاغل خانگی خواهد بود. همچنین بخشی از این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص ظرفیتهای توسعه مشاغل خانگی ، موانع&nbsp; توسعه مشاغل خانگی و ارائه دیدگاه های&nbsp; وپیشنهاد های&nbsp; مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرائی مرتبط&nbsp; با مشاغل خانگی اختصاص یافت .</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><br></p><p dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405393068/WhatsApp_Image_2020_08_11_at_13_15_25.jpeg" alt="عکس"></p>